Vedtekter

6. mars 2018

Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Telemark Fylke

Sist oppdatert på Årsmøtet MDG Telemark 06.03.2018

1 Stiftelse og grunnlag

Miljøpartiet De Grønne i Telemark (heretter kalt MDG Telemark eller fylkeslaget er stiftet 20.1.2009. Lokal/fylkeslaget er en del av Miljøpartiet De Grønne og bygger på partiets prinsipprogram og vedtekter.

2 Formål

MDG Telemark har som formål å fremme Miljøpartiet De Grønnes politikk i Telemark,  blant annet ved å søke representasjon i lokale folkevalgte organ.

3 Medlemskap,  stemmerett og valgbarhet

Medlemskap, stemmerett og valgbarhet i fylkeslagets møter og organer følger av §4 i hoved­vedtektene. I tillegg må medlemmene ha bostedsadresse som er registrert i folkeregisteret for Telemark. Medlemmer som med landsstyrets samtykke har valgt å tilhøre et annet fylkeslag kommer til fradrag, tilsvarende vil medlemmer med motsatt samtykke om endring av tilhørighet, komme i tillegg.

4 Årsmøtet

a) Årsmøtet er fylkeslagets høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år senest seks uker før åpningen av det ordinære landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne. Styret skal sende melding om dato for årsmøtet til medlemmene med minst fire ukers varsel og endelig innkalling med saksliste og saksdokumenter senest to uker før møtet.

b) Årsmøtet skal  behandle følgende saker:

Årsmelding

Regnskap

Budsjett

Valg

Andre saker kan behandles dersom de er nevnt i innkallingen. Hvis det skulle dukke opp viktige hastesaker etter at innkalling til årsmøte er sendt, vil disse kunne behandles på årsmøtet hvis et flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet ønsker dette.

c) Årsmøtet fatter vedtak med simpelt flertall, unntatt ved forslag om vedtektsendringer (jf§7).

d) Årsmøtet velger en valgkomité på minst 3 medlemmer etter innstilling fra styret. Fungerende styremedlemmer kan ikke sitte i valgkomitéen, forutsatt at fylkeslaget har over 20 medlemmer. Valgkomitéen har ansvar for å innstille på valg av styre og evt. nominasjons- og programkomité til neste årsmøte. Valgkomiteen innstiller også på en person utenfor styret som revisor for fylkeslagets regnskap. Innstillingen(e) skal følge med sakspapirene til årsmøtet.

e) Året før valgår velger årsmøtet en nominasjonskomite på minst 3 medlemmer, etter innstilling fra valgkomiteen. Nominasjonskomiteen har ansvar for å utarbeide og innstille på valgliste etter valglovens krav og landsstyrets retningslinjer. Årsmøtet bestemmer konkrete prosedyrer og tidsfrister for komiteen, eller delegerer dette til styret. Valglisten vedtas av nominasjonsmøtet som holdes etter at valgprogrammet er vedtatt (jf 4f).

f) Året før lokalvalgår velger årsmøtet en programkomite på minst 3 medlemmer, etter innstilling fra valgkorniteen. Programkorniteen  har ansvar for å utarbeide og innstille på lokalt valgprogram. Årsmøtet bestemmer konkrete prosedyrer og tidsfrister for komiteen, eller delegerer dette til styret. Programmet vedtas på årsmøtet i lokalvalgåret.

g) Styret og alle komiteer skal så langt som mulig bestå av minst 40% av hvert kjønn og ha god geografisk og aldersmessig fordeling. Dersom sideorganisasjoner (f .eks. Grønn  Ungdom, Grønne Studenter) er etablert i fylket, skal disse være representert.

h) Når forholdene krever det, kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte med to ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan kreves dersom minst 1/4 av medlemmene, eller minst tre medlemmer dersom dette utgjør mer enn 1/4 av medlemmene. Hvis disse vilkår er oppfylt, skal styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte behandler kun saker som er nevnt i innkallingen.

5 Styret

a) Styret i MDG Telemark er lagets høyeste organ mellom årsmøtene, og står ansvarlig overfor årsmøtet når det gjelder alt arbeid og alle aktiviteter i fylkeslaget, om ikke annet er bestemt av tidligere årsmøte. Styret plikter å legge fram årsmelding og regnskap for årsmøtet, føre protokoll over egne møter og sørge for forsvarlig arkivering av regnskap, årsmeldinger og protokoller. Styret plikter å følge opp krav fra offentlige myndigheter.

b) Styret består av minst tre medlemmer, inkludert leder eller talspersoner som velges ved særskilt valg. Varamedlemmer velges i nummerert rekkefølge.

c)  Leder for fylkestingsgruppa bør som hovedregel  møte i styret, uten stemmerett med mindre han/hun også er ordinært styremedlem.

d) Styremedlemmene velges for to år om gangen. Ved tre medlemmer velges leder og ett styremedlem i ulike år, det andre styremedlemmet i like år. Ved fem  medlemmer velges talsperson a/leder og to styremedlemmer i ulike år, talsperson  b I nestleder og ett styremedlem i like år. Varamedlemmer velges for ett år om gangen.

e) Styret er vedtaksdyktig når minst 3 styremedlemmene eller innkalte varamedlemmer er tilstede.

f)  Dersom  leder fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp, rykker nestleder opp for resten av perioden. Dersom en av to talspersoner fratrer, fungerer den andre alene ut perioden.  Dersom ett eller flere andre styremedlemmer fratrer mer enn tre rnåneder før funksjonstidens utløp, og dette medfører at styret blir stående  med færre enn tre medlemmer uten at plassene kan fylles ved at varamedlemmer rykker opp, skal det holdes ekstraordinært årsmøte for å foreta suppleringsvalg.

g) Fylkeslaget forpliktes ved underskrift av leder og ett annet medlem av styret.

6 Særskilte vedtekter for fylkeslaget

a) Fylkesstyret skal gi alle lokallag i fylket løpende informasjon om egne vedtak og om aktiviteter fylkeslaget tar initiativ til, eller deltar i.

b) Fylkesstyret skal etter beste evne bistå lokallag i fylket i deres arbeid, når lokallag uttrykker ønske om slik bistand. Lokallag har ikke krav på økonomiske bidrag fra fylkeslaget.

c) Det påhviler Miljøpartiet De Grønne sentralt å sørge for at fylkesstyret til enhver tid  har tilgang til registeret over medlemmer i fylket, men det påhviler også fylkesstyret å holde seg oppdatert om medlemsutviklingen i kommunene. Fylkesstyret skal arbeide for at det blir etablert lokallag i kommuner der medlemstallet gir grunnlag for dette.

d) «Fylkesårsmøtet skal velge representanter til partiets landsmøte etter innstilling fra styret. Styrets innstilling skal baseres på forslag til delegater fremmet med begrunnelse fra lokallagene, GU Telemark og fylkestingsgruppen innen frist for å melde saker til årsmøtet. Årsmøtet kan delegere til fylkesstyret å supplere antallet representanter/vararepresentanter etter behov.»

e) Årsmøtet velger fylkeslagets representant og vararepresentant til landsstyret etter innstilling fra valgkomiteen.  Dersom  begge flytter fra fylket eller av andre grunner ikke  kan utføre vervene, skal det avholdes ekstraordinært årsmøte for å velge nye  representanter.

7 Tolkning av vedtektene

Oppstår det uenighet om tolkningen av disse vedtektene  kan spørsmålet vises til partiets kontrollkomite, hvis avgjørelse er endelig.