Fotocredit:

Program Nome MDG 2023 – 2027

Last ned programmet (PDF) her.

 

Et Nome for alle – for alltid

Nome MDG vil arbeide for en livskraftig og framtidsrettet kommune. Vi setter hensynet til klima, miljø og natur i sentrum for de beslutninger vi skal være med å fatte, både av hensyn til naturens egenverdi, og fordi miljøet og naturen er grunnlaget for god helse og et godt liv.

I samfunnet vi ønsker oss kan alle leve gode liv innenfor naturens tålegrenser. Demokratiet, økonomien og sivilsamfunnet virker sammen og utløser livsglede og skaperkraft. 

Det grønne samfunnet spiller på de gode kreftene i mennesket. De beste løsningene blir til i samarbeid mellom folk, bedrifter, organisasjoner og land. Det er kort avstand fra engasjement til påvirkning og makt. Vi har høy tillit til hverandre. Mangfold og meningsbryting er lærerikt og et gode. 

Mennesker lever og utvikler seg i meningsfulle fellesskap. Vi har ansvar for og bidrar i lokalsamfunnet. Samtidig får vi støtte og hjelp når det trengs. Vi bygger de nære fellesskapene våre på en måte som også er god for mangfoldet av mennesker og arter på hele jorden.

I det grønne samfunnet har mennesker mulighet til å leve fritt som seg selv. Den enkelte har rom til å finne og dyrke sine interesser, og mulighet til å oppleve mestring i alle livets faser. Den enkelte kan sette egne ideer ut i livet eller delta i samfunnets mange virksomheter. Det er naturlig og verdifullt at folk skaper, med hendene, med hodet og med hjertet. Sammen forvalter vi livsgrunnlaget og velferden, Et medmenneskelig samfunn er et samfunn der vi tar vare på hverandre. Vår politikk er basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper: solidaritet med alle mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.

 

Natur og klima

Naturen har egenverdi og er vårt livsgrunnlag. Derfor må vi ta vare på den naturen vi har, og helst restaurere tapt natur. Å bevare våre livsgrunnlag i naturen innebærer også å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Gjennom Montreal-avtalen har Norge forpliktet seg til å verne 30% representativ natur. I dag har vi vernet 11% på landsbasis, og her i Nome så lite som 6,1%. Nome MDG vil verne mer av vår vakre natur og stoppe ytterligere nedbygging. Der dette ikke kan unngås, må prinsipper om naturnøytralitet følges.

Miljøpartiet De Grønne vil:

1. Ta vare på naturen i Nome:

 • Vi vil innføre et kommunalt arealregnskap. Formålet er å kartlegge og sikre eksisterende naturverdier, samt avklare hvilke stedegne naturtyper som bør tilbakeføres eller restaureres.
 • Vi vil at Nome kommune skal bidra sterkere til at Norge oppfyller sine forpliktelser i henhold til Montreal-avtalen.
 • Vi vil at skogbruket skal drives på en mest mulig skånsom måte og at større områder vernes mot inngrep.
 • Vi vil minimere bruken av sprøytemidler av hensyn til pollinerende insekter.
 • Vi vil at kommunen inntar en aktiv holdning i bekjempelse av fremmede arter.
 • Vi ønsker å utrede hvilke muligheter som finnes i kommunen for nærkraftproduksjon som ikke innebærer nedbygging av natur.
 • Vi ønsker ikke utbygging av den foreslåtte vind- og solkraftparken på Drangedalsheia.
 • Vi ønsker fremtidig gruvedrift på Fensfeltet, men dette må gjøres etter prinsipper om naturnøytralitet/-positivet og med høyeste standard for bærekraft
 • Vi vil gjenopprette stillingen miljørådgiver i kommunen. Stillingen vil ha ansvar for det kommunale klima- og miljøarbeidet, og ha en rådgivende rolle for næringslivet. 

 

2. Minimere menneskelig påvirkning på naturen:

 • Vi ønsker gratis innlevering av sortert avfall for kommunens innbyggere på avfallsparken på Stormo.
 • Vi ønsker forbud mot salg av heliumballonger for å hindre forsøpling samt sikre helium til bruk i medisinsk utstyr.
 • Vi vil bistå idrettslagene i arbeidet med overgangen fra gummigranulat til mer bærekraftig innfylling på kunstgressbanene.
 • Vi vil at kommunen aktivt oppmuntrer Nomes innbyggere til å leve miljøvennlig, for eksempel gjennom kampanjer med fokus på enkle miljøtiltak som energisparing, gjenbruk og avfallshåndtering. 
 • Vi ønsker at kommunen skal jobbe aktivt for å redusere matsvinn. 
 • Vi vil styrke arbeidet med kommunalt klimabudsjett og innføre konkrete tiltak og ansvarsfordeling. Dette skal fungere som et styringsdokument på lik linje med budsjett- og økonomiplan.

 

Arbeid og næring

Miljøpartiet De Grønne lover å støtte alle med ideer og pågangsmot til å skape nye grønne arbeidsplasser. Næringslivet er en av de viktigste motorene som driver utviklingen framover. De Grønne vil at offentlig og privat sektor begge skal være pådrivere for nye miljøvennlige løsninger. I Nome er landbrukets rolle særskilt viktig, og vi ønsker å tilrettelegge for et enda mer bærekraftig og miljøvennlig landbruk. Reiselivsbransjen har også et særlig potensiale og ansvar i Nome, og dette ønsker vi å styrke. 

Miljøpartiet De Grønne vil:

1. Bygge et landbruk for framtida: 

 • Vi vil at Nome skal bidra til økt selvforsyningsgrad i Norge gjennom god ressursutnyttelse, varierte driftsformer og allsidig produksjon, innenfor de rammer som ligger i jordsmonn og klima
 • Vi ønsker et strengt jordvern med nulltoleranse for nedbygging av dyrket og dyrkbar mark
 • Vi vil bevare drivverdige gårdsbruk, inkludert mindre driftsenheter med grunnlag for deltidsdrift som ikke idag ikke defineres som drivverdige, samt sikre at dyrkbar og dyrka mark holdes i drivbar stand.
 • Vi vil legge til rette for økologiske driftsmetoder i landbruket der mulig, og sikre en skånsom og minimal bruk av sprøytemidler i konvensjonell drift
 • Vi ønsker å kartlegge ubenyttede beiteressurser, hvorfor disse ikke benyttes og tilrettelegge for økt utnyttelse 
 • Vi ønsker å kartlegge hvorvidt kommunen har dyrkbare arealer som i dag benyttes til beite eller fórproduksjon som kan være egnet til annen type produksjon (korn, grønnsaker, frukt) 

 

2. Støtte lokalt næringsliv:

 • Vi vil at offentlige innkjøp av landbruksprodukter så langt det går skal være fra lokale produsenter, og fortrinnsvis økologiske 
 • Vi vil at Nome kommune skal gi lokale leverandører fortrinn ved anbud og innkjøp, innenfor lovens rammer
 • Vi vil kreve at alle leverandører av både varer og tjenester til det offentlige kan vise til et aktivt og systematisk miljøarbeid 
 • Vi ønsker å støtte og tilrettelegge for initiativ innen økoturisme.
 • Vi vil ha et tett samarbeid med handelsstanden i kommunen for å ivareta deres behov.
 • Vi ønsker å ivareta lokale hjørnesteinsbedrifter og bistå disse i deres miljøarbeid 

 

3. Gjøre Nome til en foregangskommune innen sirkulær økonomi:

 • Vi vil gi økonomiske insentiver til dele-, utleie- og utlånsordninger etter modell av dagens bildeleringer og biblioteker 
 • Vi ønsker utvide ombruksstasjon på avfallsparken på Stormo, etter modell av Ombruksbua på Yggeset i Asker eller RfDs ordninger for Drammensområdet. 
 • Vi vil etablere en reparatørguide med oversikt over lokale næringsdrivende som tilbyr reparasjonstjenester
 • Vi vil etablere et ‘Folkeverksted’ – et sted hvor folk kan møtes for å reparere og produsere egne bruksgjenstander og utveksle kompetanse og erfaring

 

4. Utnytte mulighetene utviklingen på Fen gir for lokalt næringsliv:

 • Arbeide for en plassering av prosessanlegg som ivaretar både befolkning, utvikling av lokalt næringsliv og miljøhensyn
 • Tilrettelegge for etablering av arbeidsplasser i servicenæringen som følge av utvikling av Fensfeltet
 • Utvikle et lokalt plassert kompetansemiljø innen mineralutvinning, sirkulær økonomi og gruvedrift i samarbeid med fylkeskommune, stat, næringsliv og relevante fagmiljøer for forskning og utdanning

 

Samfunnsutvikling

Rammene vi legger for lokalsamfunnene våre er avgjørende for å kunne leve gode liv i solidaritet med hverandre og naturen. Derfor vil Miljøpartiet De Grønne legge til rette for at Nome kan utvikle seg positivt uten at vi bygger ned mer natur, at næringslivet kan blomstre uten at ressursbruken øker, og at alle Nome-heringer kan leve gode, meningsfulle liv.

Miljøpartiet De Grønne vil: 

 • Vi vil jobbe for at eventuell gruvedrift på Fen gjøres på en slik måte at positive ringvirkninger maksimeres for Nome-samfunnet
 • Vi vil verne om og videreutvikle sentrumsområdene i Lunde og Ulefoss, slik at disse forblir naturlige møteplasser og attraktive for handel og servicebedrifter
 • Vi vil legge til rette for sirkulær økonomi gjennom gjenbruk og reparasjon fremfor å kjøpe nytt. Lokale reparatører skal foretrekkes der tjenester må kjøpes inn.
 • Vi ønsker at boligbygging fortrinnsvis skjer i allerede nedbygde områder, slik at naturen i kommunen får bestå.
 • Vi ønsker å stimulere til bosetting i hele kommunen. Vi vil hente inspirasjon fra vellykkede tilflyttingstiltak rettet mot fraflyttede gårdsbruk, slik som i Vest-Telemark.
 • Vi vil jobbe for at kommunens planarbeid vektlegger sosial og miljømessig bærekraft mer enn økonomisk vekst.
 • Vi vil verne mer natur samt unngå ytterligere nedbygging av natur. I tilfeller hvor nedbygging ikke kan unngås, må dette kompenseres gjennom vern og restaurering av annen natur.

 

Helse og oppvekst

Vi tilbringer store deler av livene våre i tilrettelagte miljøer
hvor vi er prisgitt fagpersonells evne og kapasitet til å møte oss “der vi er”. Miljøpartiet De Grønne er opptatt av at kommunens tjenester – barnehager, skoler, helse- og omsorgstjenester – i størst mulig grad skal tilpasses enkeltindividet. Slik sørger vi for god livskvalitet for alle innbyggere – uansett alder, livssituasjon og funksjonsnivå.

Ansatte som trives på jobb, med utfordringer og oppgaver på rett nivå, er en forutsetning for gode tjenester til befolkningen. Fremfor å være lønnsledende, må Nome kommune tiltrekke seg rett kompetanse gjennom godt arbeidsmiljø, mulighet for utvikling og attraktive turnusordninger.

Miljøpartiet De Grønne vil: 

 

1. Sikre en god oppvekst for alle:

 • Vi ønsker å gjøre overgangen mellom barnehage og skole lettere for barna, i tråd med slik intensjonen var med 6-årsreformen. Skolene må bli barneklare i stedet for at barna må bli skoleklare
 • Vi ønsker en skole som møter barnas individuelle behov, hvor lekbasert læring står sentralt og hvor det er tid til både spontanitet, ro, repetisjon og refleksjon
 • Vi vil ha leksefri skole og begrenset bruk av digitale verktøy på trinnene 1.-4. klasse. 
 • Vi vil styrke arbeidet med barn og unges psykiske helse ved å styrke laget rundt barnet, herunder skolehelsetjenesten, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og helsestasjonen.
 • Vi ønsker barnehager og skoler hvor trygge relasjoner mellom barn og voksne står sentralt og hvor det kontinuerlig jobbes aktivt for å sikre et trygt og inkluderende miljø
 • Vi vil sikre skoler og barnehager tilgang til varierte utearealer som bidrar til fri lek og natur- og kulturopplevelser
 • Vi vil sikre at elevene får kunnskap om bærekraftig matproduksjon og naturforvaltning, bl.a. gjennom tilgang til skolehager og naturbasert undervisning
 • Vi støtter etablering av Montessori ungdomsskole på Helgen
 • Vi vil gi lærerne mer tid til elevene ved å begrense rapporteringsplikten og testing av elevene
 • Vi vil sikre tilpasset opplæring og god oppfølging for alle elever

 

2. Ha nære og gode helse- og omsorgstjenester for hele befolkningen:

 • Vi vil støtte arbeidsformer og -fordeling som fremmer helsepersonells rett til å ta seg av folk fremfor skjemaer.
 • Vi vil sikre et godt samarbeid mellom skolehelsetjenesten, fastlege og spesialisthelsetjenestene.
 • Vi vil ha helse- og omsorgstjenester som sikrer brukere trygghet, livsglede og muligheter for utfoldelse, f.eks. gjennom styrket samarbeid med frivilligheten.
 • Vi vil ha en helse- og omsorgstjeneste hvor personalet har tid til å la brukeren selv definere mål for egen mestring. 
 • Vi vil sikre pårørende til mottakere av helse- og omsorgstjenester gode muligheter for medvirkning.
 • Vi vil sikre god livskvalitet for barn med store og sammensatte behov og deres foreldre og familier, bl.a. ved å sørge for at kommunens koordineringsansvar ivaretas av kompetent personale, fortrinnsvis egen stilling. 

 

3. Styrke kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid:

 • Vi vil hindre utenforskap ved å gjøre terskelen for å delta i samfunnet lavere. 
 • Vi vil jobbe for et inkluderende arbeidsliv, tiltak som “inn på tunet” og et mangfold av sosiale arenaer.
 • Vi vil prioritere folkehelsetiltak som også styrker kommunens miljøprofil, for eksempel økt satsing på gang- og sykkelstier, samt tiltak som fremmer livsglede uten å innvirke negativt på natur, klima og miljø.
 • Vi vil være en pådriver for et kunnskapsbasert og tverrsektorielt folkehelsearbeid, hvor kommunens folkehelseoversikt benyttes som et strategisk verktøy i arbeidet med alle kommunens planer.
 • Vi ønsker at kommunen skal søke medlemskap i Sunne Kommuner.

 

Idrett, kultur og frivillighet

Miljøpartiet De Grønne vil at alle skal føle seg velkommen i Nome. Med en sterk frivillighet og et bredt og tilgjengelig idretts- og kulturtilbud vil vi gjøre Nome enda tryggere, vennligere og mer inkluderende. Vi ser for oss et livskraftig lokalsamfunn, hvor livsglede og bolyst står i sentrum.

Miljøpartiet De Grønne vil:

1. Sikre at alle deler av befolkningen har tilgang til et fullverdig kultur- og fritidstilbud:

 • Vi vil øke rammene for Kulturskolen
 • Vi vil gjøre idrett, kulturskole og andre fritidsaktiviteter tilgjengelige for alle ved å utvide støtteordninger / redusere priser for lavinntektsfamilier.
 • Vi vil at kommunen skal bidra i videreutvikling av utstyrssentralen “Nomebua”, som i dag driftes og eies av Nome Nærmiljøsenter. Drifta kan knyttes tettere opp mot biblioteket, og utvides til også å omfatte verktøy o.l.
 • Vi vil støtte opp om nye og etablerte kultur- og idrettsarrangementer i kommunen – og kreve at disse arrangeres med minst mulig klima- og miljøbelastning.
 • Vi vil sørge for at det kommunale initiativet om Frivilligsentral ivaretar frivillighetens egne ønsker og behov, og at frivilligheten gis ansvar for utforming og drift. Kommunen bør fremstå som en “stille partner”.

 

2. Styrke samarbeidet med frivillig sektor:

 • Vi vil at kommunen skal bidra til Frivilligmessa, hvor hele bredden av frivillige organisasjoner, sammen med representanter fra kommunen og lokale ildsjeler, kan utveksle ideer og erfaringer. 
 • Vi ønsker at kommunen etablerer et frivillighetsråd bestående av representanter fra lokale frivillige organisasjoner fra hele bredden av organisasjonslivet. Rådet skal ha samme funksjon som dagens ungdoms- og eldreråd, med uttalerett i alle saker som omhandler frivilligheten.
 • Vi vil beholde og videreutvikle Ulefoss Samfunnshus som et innholdsproduserende kulturhus med et mangfold av aktiviteter og arrangementer for hele befolkningen, som fungerer som et supplement til private arrangører.
 • Vi vil sikre tilgjengelige lokaler for organisert, frivillig aktivitet.
 • Vi ønsker at Nome kommune etablerer et tverrfaglig rådgivende team, som kan bistå idretten og andre frivillige lag og foreninger med spørsmål innen økonomi/regnskap, personal, varslingssaker, HMS-arbeid, osv.
 • Vi vil at Nome kommune bistår idrettslagene i prosessen med overgang fra gummigranulat som innfylling på kunstgressbanene
 • Vi ønsker et tett samarbeid med idrettslagene om vedlikehold av anleggene. Kunstgressbanen v/Lunde 10-årige skole bør vurderes særskilt.

 

Samferdsel og transport

Miljøpartiet De Grønne skiller mellom samferdselspolitikken som skal føres i byer og den politikken som skal føres i distriktene. Utfordringene og mulighetene er ulike, og derfor må politikken skreddersys den enkelte kommunes samferdselsbehov. I Nome kommune er det naturlig at de fleste benytter bilen til sine daglige transportbehov. Samtidig ønsker vi å legge til rette for at det skal bli enklere å velge miljøvennlige alternativer. For mange er ikke kollektivtransport et reelt alternativ fordi tilbudet er for dårlig. Flere ønsker også å sykle, men velger det bort på grunn av dårlig infrastruktur. 

Miljøpartiet De Grønne vil: 

1. Satse på økt trafikksikkerhet, særlig for myke trafikanter: 

 • Vi vil ha gang- og sykkelveier langs FV 359 på strekningen Ulefoss-Lunde-Bø, langs FV106 på strekningen Lunde-Flåbygd og RV36 på strekningen Helgen – Ulefoss – Sandnes. Særlig bør strekningene Svenseid – Lunde, Kjeldal – Lunde og Fen – Ulefoss prioriteres.
 • Vi vil jobbe for dedikert gang- og sykkelsti fra boligfeltet på Romnes til Ulefoss, uavhengig av veitraseen
 • Vi vil være en pådriver for iverksettelse av tiltak som bedrer trafikksikkerheten i kommunen, f.eks. holdningskampanjer, reduserte fartsgrenser, fartsdumper og utbedring av gangstier og fortau.
 • Vi vil prioritere veivedlikehold og utbedring av ulykkesutsatte strekninger fremfor kapasitetsøkende utbygginger. 

 

2. Jobbe for et bedre kollektivtilbud:

 • Vi vil bedre kollektivtilbudet, både innad i kommunen og til Bø og Skien. 
 • Vi vil være en sterk pådriver for at flere togavganger får ordinært stopp ved Lunde stasjon, eventuelt stopp ved behov. 
 • Jobbe for bedre korrespondanse mellom tog og buss i Lunde.
 • Vi vil utrede behovet og mulighetene for “matebuss” fra Ulefoss til Lunde og til togstasjonen i Bø i de tilfellene hvor toget ikke stopper i Lunde.
 • Vi vil jobbe for en oppgradering av stasjonsområdet i Ulefoss
 • Vi vil jobbe for lave kollektivpriser, slik at det lønner seg å velge kollektivt.
 • Vi vil utrede mulighetene for en lokal togpendelrute i Telemark.

 

3. Legge til rette for fossilfrie transportløsninger:

 • Vi vil etablere hurtigladestasjon for el-bil i Lunde og utrede behovet for flere ladepunkter i Ulefoss.
 • Vi vil, i samarbeid med transportnæringen, vurdere etablering av fyllestasjon for hydrogen og/eller LNG i Nome.