Program Drangedal MDG 2023 – 2027

Vi stiller til valg for første gang i Drangedal, og håper på din stemme for solidaritet med alle mennesker, naturen og framtidige generasjoner!

 

 

Klima, natur og miljø

● Få fortgang i arbeidet med oppdatert klima- og miljøplan for Drangedal. Vi trenger konkrete retningslinjer for blant annet arealbruk. Nåværende energi- og klimaplan er ti år gammel!

● Gjennomgå kommuneplanens arealdel, og vaske den for planer som er i konflikt med FNs bærekraftsmål og naturavtale.

● Skrinlegge veien over Kyrkjebygdheia. Vi trenger ikke å åpne flere områder for utbygging.

● Sikre drangedalsnaturen for fremtidige generasjoner ved å stoppe utbygging av hytter og andre inngrep utenfor allerede etablerte områder.

 

Oppvekst

● Få på plass en permanent ungdomsklubb så fort som mulig, men ikke låse oss til hvor eller forhaste oss med dyre løsninger før vi vet ungdommens behov. Vi vil derfor finne svar på dette så fort som mulig, men selvsagt holde midlertidige tilbud åpne i mellomtida.

● Utrede retningslinjer for leksebevisst skole. Særlig for 1.-4. trinn.

● Arbeide for større voksentetthet i barnehager og skoler for å gi enda bedre omsorg og tilpasset opplæring for barna i kommunen.

 

Samferdsel

● Sikre trygg ferdsel for myke trafikanter i bygda ved å bygge flere busstopp og gang- og sykkelveier. Mange steder stopper fortau eller GS-veier brått, og noen steder finnes det ingen trygge ruter for myke trafikanter. Terskelen for å bruke miljøvennlig transport blir derfor unødvendig høy. Disse «hullene» vil vi tette.

● Arbeide for å lage en samlet skilting og tilrettelegging for sykkelturisme på det store skogsbilveinettet vi har i bygda.

 

Helse og eldreomsorg

  • Ruste Drangedal for eldrebølga ved å utvikle attraktive, tilrettelagte boområder, i første rekke på Doktormyra.

 

Energi og grønt skifte

● Jobbe for ny, fornybar energi i Drangedal, men ikke på tvers av naturinteresser. Vi er derfor imot storskala vindkraftutbygging i sårbare områder.

● Bygge solcellepanel på hvert eneste egnede kommunale tak i bygda.