Vi skal redde Oslofjorden!

Tilstanden i Oslofjorden er svært alvorlig, og den er i ferd med å kollapse. Mennesker og dyr er avhengig av en frisk fjord, og derfor er det viktig å skape gode rammer for at verken naturen eller det tradisjonelle friluftslivet lider av overfiske, bunntråling, søppel eller andre utslipp. Miljøpartiet De Grønne gikk til valg på å feire og frede Oslofjorden. Det skal vi kjempe for både i posisjon og opposisjon de neste fire årene.

Feire. Den store, blå delen av kloden gir oss både sushi og oksygenproduksjon, men for mange av oss er den først og fremst et vakkert rom for rekreasjon. Vi vil tilrettelegge for mer bruk av fjorden. Mer småskala fisking og kvalitetstid med morfar. Tilgang til strandsonen for alle barn uten private tomter som hindring. Flere nyforelskede som holder hender på sammenhengende kyststier. Gode badeplasser, så det blir mer morgenbading og strandkos. 

Frede. Vi vil gjøre hele Oslofjorden til marint verneområde. Basert på faglige råd må vi legge til rette for ulik aktivitet i ulike områder, så vi slutter å skade de sårbare delene av fjorden. Dette vil innebære at vi slutter med bunntråling flere steder og stanser hårreisende planer som å dumpe store masser nær sårbare økosystemer. Fjorden må få fred.

Få med. I møte med et alvorlig, grense- og sektorovergripende naturproblem trenger vi en koordinert, forpliktende innsats. Det haster med å få på plass moderne nitrogenrenseanlegg i alle kommuner med behov for det. For å få det til må vi få med staten på banen og forskuttere investeringene, så kommunene ikke setter seg i gjeld for å redde et økosystem av nasjonal verdi. For at et så nødvendig tiltak ikke skal lempes over på befolkningen i form av økte avløpsavgifter, må staten også ta sin del av regningen. Vi må også jobbe sammen med EU når de skjerper miljøkravene, ikke prøve å omgå dem.

Tretten tiltak for Oslofjorden:

Det haster med å komme i gang, og disse tiltakene er der vi må starte for å redde Oslofjorden:

 1. Krav om nitrogenrensing gjennom en helhetlig og statlig koordinert innsats
 2. Prioritering av oppgradering og vedlikehold av avløp
 3. Som hovedregel unngå høstpløying
 4. Krav til landbruk og kommuner om bedre bevaring av kantsoner langs vann og vassdrag
 5. Mer og bedre skogvern
 6. Mer restaurering av myrområder
 7. Strengere regler for fiske, inkludert fredningsområder for torsk og trålefrie soner
 8. Flere og bedre marine verneområder, samt restaurering av marine leveområder
 9. Forbud mot tømming av septik
 10. Strengere håndheving av forbud mot plastforøpling, samt kartlegge mikroplast i Oslofjorden
 11. Fullt vern i områder som er store nok til at arter kan bygge seg opp igjen.
 12. Stanse store inngrep i fjorden.
 13. Storstilt opprydding av tapte fiskeriredskap
  (Vedtatt av Miljøpartiet De Grønnes landsstyre 17.06.2023, kan ses HER)

 

Men dette er fortsatt begynnelsen, det er mye som gjenstår, og det haster!

Takk for at du støtter vårt arbeid 💚 🌎 🌊