Fotocredit: Bypakke Tønsberg-regionen

Vi sier nei til fastlandsforbindelsen

Miljøpartiet De Grønne i Tønsberg, Færder og Vestfold sier nei til både bru- og tunnellalternativet når ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy til Tønsberg nå behandles i kommunestyrer og fylkesting.

29. mai 2018

Det er en rekke årsaker til at vi ikke kan støtte noen av de foreslåtte alternativene og heller fremme forslag om å ta saken opp på nytt og utrede rimeligere og mindre kapasitetsøkende alternativer, som for eksempel Østalternativet m/ parallell kanalbru.

 

  1. Økonomisk uansvarlig

Fastlandsforbindelsen vil koste samfunnet minst 2,3 milliarder kr. med hengebro og minst 4,8 milliarder kr. med tunnell. Sannsynligvis vil totalkostnaden bli større. Dette er enorme summer! For 4-5 milliarder kan vi f.eks få gratis buss i 15 år eller seks videregående skoler tilsvarende nye Horten Vgs. Prisen for fastlandsforbindelsen skal nedbetales via bompenger i 20 år. I løpet av den perioden kan vi vente å se store endringer i trafikkmønsteret, spesielt med tanke på utvikling av autonome kjøretøy og økningen i kollektiv, gange og sykkel. Vi risikerer å bygge en vei det ikke er behov for, som befolkningen må betale dyrt for i årevis.

 

  1. Tap av natur

Både tunnel og bru vil medføre alvorlige konsekvenser for miljøet. Ved tunnel, vil Ilene naturreservat, som inngår i et nettverk av verdens viktigste områder for våtmarksfugler, bli forstyrret. I møtet i hovedutvalg for samferdsel og areal i Vestfold, kom det i tillegg frem at mesteparten av byggingen vil måtte skje i sommerhalvåret – i tiden da det er viktigst å skåne fuglelivet for forstyrrelser. Utbyggingen vil også medføre inngrep i viktig ålegraseng og bløtbunnsområder i strandsonen.

 

  1. Tap av verdifull matjord

Fastlandsforbindelsen kan komme til å ta over 100 dekar matjord av beste kvalitet. På dette arealet kan man produsere korn til 150 000 brød årlig. Man har helt fram til sluttbehandlingen forsøkt å skjule jordvernkonsekvensene, ved å ikke ta med utvidelsen av Semslinna i beregningene.

 

  1. Økte klimagassutslipp

Forskning og erfaringer fra andre byer tilsier at når man bygger en ny og kapasitetsøkende vei, så øker biltrafikken. I Vestfold er det vedtatt et mål om nullvekst i privatbilisme – en ny fastlandsforbindelse vil føre til det motsatte. I tillegg vil selve byggingen av tunnell føre til 22 000 tonn CO2-utslipp i anleggsfasen, og bru 37 000 tonn. De Grønnes Harald Moskvil avdekket tidligere i årat klimaberegningene for fastlandsforbindelsen inkluderer “en videre utvikling av effektiviteten i bilene som gir lavere utslipp over tid”. De har altså benyttet fremtidens lav- og nullutslippsbiler for å få klimaeffekten fra veien til å fremstå lavere, uten å ta høyde for at denne effekten vil bli langt større dersom fastlandsforbindelsen ikke bygges.

 

  1. Folkets mening

Under høringsperioden tidligere i år, var over halvparten av leserinnleggene i Tønsbergs Blad som handlet om fastlandsforbindelsen skrevet av folk som helt eller delvis ville skrinlegge begge alternativene som lå ute på høring. Et flertall av disse etterlyste en “timeout” eller “tenkepause” (54 innlegg fra 5. januar til 6. februar: 24 var helt eller delvis for tenkepause, 6 kom med egne påfunn, 19 valgte enten bru eller tunnell og 5 omhandlet debatten i seg selv). Av de rundt 400 høringssvarene som ble sendt inn, kom 327 fra privatpersoner. Av disse var 47% for enten utsettelse eller skrinlegging av begge alternativene. Kun 34% støttet tunnelløsningen som er innstilt på i forkant av møtene i Færder kommunestyre og Fylkestinget. I saksfremlegget blir det påstått at høringssvarene var likt fordelt mellom bru og tunnell. Folket var invitert til å si sin mening, men blir ikke hørt.

 

Vil du lese mer?
Vi har hatt en rekke innlegg og nyhetssaker om fastlandsforbindelsen på trykk den siste tiden: