Fotocredit: Jostein Hellevik

Vedtatt på årsmøtet: Økt fokus på vern i stat og fylke

Fylkesårsmøtet 4. mars 2023 vedtok følgende politiske uttalelse:

7. mars 2023

Økt satsing på vern i stat og fylke

Naturavtalen fra Montreal sier at vi skal verne 30 % av våre land- og sjøområder innen 2030. For et best mulig vern forutsettes faglig ekspertise, vesentlig ressursbruk og godt samarbeid på tvers mellom alle areal-administrerende aktører.

 

Miljøpartiet de grønne i Vestfold og Telemark ønsker en styrking av Statsforvalteren i regionen for dette arbeidet, uavhengig av hvordan Statsforvalter organiseres geografisk. Det er vesentlig med økt statlig innsats, for å oppfylle vernemålet fra Montreal.

 

Videre ønsker Miljøpartiet De Grønne i Vestfold og Telemark et felles-fylkeskommunalt arbeid med sikte på 30% vern av Oslofjorden. Et arbeid som involverer alle fylkeskommuner og kommuner med strandlinje til fjorden. Dette kan knyttes til arbeid med interregional plan for Oslofjorden, som det er etterspurt vilje fra fylkeskommunene til å gå i gang med.

 

Slik får vi et godt utgangspunkt for en koordinert verneinnsats i begge fylkene.