Fotocredit: Calle Huth

Uetisk andejakt i Skien

Løvenskiold Fossum har fått tillatelse til å sette ut 8000 tamme ender på ulike vann i Skien. Det er ikke første gang, og Miljødirektoratet har gitt tillatelse fordi de ikke har nok kunnskap om konsekvensene og dermed ikke finner noen grunn til å si nei.

3. juni 2017

I et natur- og miljøperspektiv er dette mildt sagt opprørende. Man skulle tro at et direktorat for miljø var opptatt av føre-var-prinsipper og nettopp på grunn av for lite kunnskap ville velge å si nei. I stedet velger de å tillate jakt på tamme ender mens de venter på en rapport fra Vitenskapskomiteen for matsikkerhet. Ville det ikke vært klokt å avvente tillatelsen til man hadde lest rapporten?

For Miljøpartiet De Grønne er det flere aspekter ved denne saken vi mener det er grunn til å være sterkt kritiske til:

  1. Uetisk jakt: Det framstår nærmest som leirdueskyting med levende mål. Fugler skremmes opp, skytes ned og destrueres. Å tillate fornøyelsesskyting på levende mål hører ikke hjemme i 2017.

  2. Endring av genetisk materiale: Fordi det alltid vil være en del ender som overlever jakta, er det ikke til å unngå at tamme og ville ender parrer seg. Dette vil kunne føre til uønskede endringer hos framtidige ville ender. Norsk Ornitologisk Forening (NOF) nevner blant annet evnen til å finne skjulesteder og til å unngå predatoter, samt nebbforandringer og forandringer i fuglenes fordøyelsessystem (.http://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=1653). Genetiske forandringer hos ville ender vil føre til endret livsform og i verste fall dårligere livsgrunnlag.

  3. Likevekten i økosystemet: Naturens økosystem er avhengig av balanse mellom artene som lever der. En plutselig overpopulasjon av en art vil påvirke andre arters eksistensgrunnlag. Et eksempel er potensielle genetiske forandringer hos ville fugler av samme art. Et annet er at vannkvaliteten forandres, noe som igjen påvirker livsgrunnlaget for artene som lever i vannene der de tamme endene settes ut.

  4. Risiko for smittespredning: Fugleinfluensa er påvist hos ender (også i Sverige), og den er påvist både i tamfugl og villfugl. Mattilsynet har innført portforbud for fjørfe fram til 1. juni 2017. Da skal smitterisikoen vurderes på nytt. Det vil være større risiko for smittespredning, ved økt bestand av en art. Kan myndighetene garantere at endene som settes ut er smittefrie med tanke påfugleinfluensa?

Norsk Ornitologisk Forening har startet en underskriftskampanje mot utsetting av tamme ender for jakt. Vi oppfordrer alle til å støtte opp om kampanjen. Norges Jeger- og Fiskeforbund er bekymret for slik type jakt. NOAH-for dyrs rettigheter påklager Miljødirektoratets tillatelse. Vi håper direktoratet lytter til bekymringene og setter tillatelsen på vent.

Mona Nicolaysen
Stortingskandidat, Miljøpartiet De Grønne Telemark

Innlegget sto på trykk i TA 31/5 – 17.