Fotocredit: Hielke Gerritse

Telemark MDG ønsker bedre vedlikehold på distriktsveier

Telemarksdelegasjonen ønsker fokus på samferdsel og fremkommelighet i distriktene på MDGs landsmøte.

10. mai 2018

MDGs fem delegater fra Telemark foreslår at resolusjonen om Samferdsel, fremmet av stortingsvara Per Espen Stoknes tas opp til behandling på MDGs landsmøte.

Resolusjonen slik den er fremmet av Stoknes lyder slik:

«Samferdsel

En ny samferdselspolitikk for hele Norge.

Regjeringen har økt budsjettene til veibygging dramatisk og legger opp til å bruke hundrevis av milliarder på vei de neste ti årene. De store pengene skal gå til større motorveier inn mot de store byene der behovet for nye veier er lavest og folk har minst behov for bil. Samtidig forsømmer regjeringen veiene i distriktene der behovet for veiinvesteringer er høyest og der folk har mest behov for bil.

Regjeringens storsatsing på rådyre prestisjeprosjekter i sentrale strøk som Bærum, Asker, Oslo, Trondheim og Bergen betyr at både viktige kollektivløsninger i byene og vedlikehold av veinettet i distriktene blir nedprioritert. I statsbudsjettet for 2018 foreslo regjeringen et kutt på 43 prosent i bevilgningene til ras og skredsikring. Samtidig kan intercity triangelet på Østlandet bli kraftig utsatt som følge av pengemangel.

De Grønne jobber for en todelt samferdselspolitikk der fotgjengere, syklister og kollektivtransport prioriteres i byene, mens det legges til rette for veitransport og trygg og effektiv i elbilbruk i distriktene. I større bysentra må all bilbruk reduseres av hensyn til både luftkvalitet, folkehelse og trivsel. Milliardinvesteringer i økt veikapasitet betyr derfor at man kaster store summer ut av vinduet.

De Grønne vil:

  • Stanse utbygging av store veiprosjekter inn mot de store byene og skrinlegge visjonen om fergefri E39 og bruke pengene på kollektivinvesteringer i byene og trygge veier i distriktene.
  • Trappe opp bevilgningene til veisikkerhet, utbedring av farlige veistrekninger, vedlikehold, rassikring, flomsikring og klimatilpasning av eksisterende riks og fylkesveier.
  • Få på plass bevilgninger som hindrer forsinkelser av kollektivinvesteringer som Intercity-triangelet på Østlandet og Bybanen i Bergen.
  • Etablere en bygdemiljøpakke for miljøvennlig og effektiv transport i distriktene.
  • Bygge 4000 ladestasjoner for elbil over hele landet.»