Fotocredit: Monica Løvdahl

Svar til Klimavalgalliansen 2017 Grenland

Leserbrev fra 1. kandidat til stortingsvalget Mona Nicolaysen.

10. august 2017

Miljøpartiet De Grønne takker for muligheten til å svare på spørsmål i TA og Varden tidligere i sommer, knyttet til klima- og miljøkampen.

1. Produksjonsforløp i oljenæringa.

De Grønne vil fase ut olja i løpet av 15 år. Framtidas energibehov vil dekkes av fornybare ressurser. Da er styrt omstilling fra fossilt til fornybart den beste løsningen.

2. Nye konsesjoner til leteboring.

De Grønne har ett ultimatum foran valget. Vi vil bare samarbeide med partier som er villige til sette nye oljefelt på vent.

3. Lofoten, Vesterålen og Senja.

De Grønne vil verne LoVeSe mot konsekvensutredninger og oljeutvinning. Verden har allerede tatt opp mer olje enn det som er forsvarlig, og området er et av våre viktigste matfat.

4. Arbeidsdplasser med positiv klimaeffekt

Det er viktig å omstille fossile og fossilavhengige næringer og industri slik at disse arbeidsplassene tas vare på. De Grønne vil kutte moms på reparasjoner og gjøre garantitida på varer lengre slik at det lønner seg å reparere i stedet for å kjøpe nytt. Sirkulærøkonomi og økt fokus på gjenbruk og avfallshåndtering vil skape arbeidsplasser. De Grønne vil også legge til rette for arbeidsplasser innen bionæring, offentlige og private tjenester, handel, håndverk, kultur og klima- og miljøvennlig industri.

5. Karbonavgift til fordeling

De Grønne vil innføre en ordning med klimabelønningen KAF, der inntektene fra enkelte miljøavgifter (f.eks. økte bensinavgifter) deles direkte ut igjen med en lik sum til alle innbyggere.

6. Klimavennlige valg

Transport, forbruk og mat er viktige områder i folks liv. Derfor vil De Grønne vil legge til rette for klimavennlige valg på disse områdene. Tilrettelegging er likevel ikke svaret i seg selv. Hvert enkelt individ må selv velge å sortere avfallet sitt, ta bussen til jobb hvis det er mulig, kaste mindre mat og velge et feriested man ikke trenger å fly til.

7. Flytrafikk

De Grønne vil bygge ut jernbanen for å dempe behovet for flyreiser. Vi vil redusere flytrafikken med 30% innen 2030. Vi kan ikke øke kapasiteten på norske flyplasser og miljøavgiften på forurensende flyreiser må bli høyere. Samtidig vil vi starte en mulighetsstudie av utslippsfri lufttransport der jernbane ikke er tilgjengelig. Flytrafikk må også inn i nasjonale og internasjonale klimaregnskap.

8. Høyhastighetstog

Et virkemiddel for å få en solid satsing på jernbane i Norge er å stanse konkurranseutsetting og fragmentering av togdrift på norske skinner og etablere ett jernbaneselskap som skal ha ansvar for både tog og skinner. De Grønne vil bygge høyhastighetsbane mellom de store byene i Norge så snart som mulig, og utrede hyperloopbane mellom Oslo og København som kan dekke både gods- og persontrafikk.

9. Grenlandsbanen

De Grønne mener arbeidet med Grenlandsbanen må prioriteres, og ferdigstilles i perioden for dagens NTP (2018-2029). Flere av de store veiprosjektene som nåværende regjering satser på er feil prioritering. Midlene må brukes på jernbane i stedet. Grenlandsbanen er en genistrek som binder Oslo og Sørlandet sammen. Den vil føre til så kort reisetid mellom de store byene at toget faktisk blir et alternativ til både bil og fly.

10. Bybane

Spørsmålet om bybane har dessverre falt mellom to stoler og ingen med makt til å realisere den har vært villige til å ta eierskap til saken. De Grønne vil fortsette å bringe bybanen inn i alle relevante diskusjoner lokalt fordi vi mener den hører sammen med Grenlandsbanen og Bratsbergbanen. Den er viktig for Grenland som et byutviklingsprosjekt.

Mona Nicolaysen
Stortingskandidat
Miljøpartiet De Grønne Telemark

Leserbrevet er trykket i TA 9/8, og Varden 4/8, 2017.