Fotocredit:

Slik stopper vi naturtapet

MDG har fått gjennomslag i fylkestinget for å innføre mål om «arealnøytralitet» i Vestfold og Telemark.

16. desember 2021

I fylkestingets budsjettbehandling for 2022 fikk Vestfold og Telemark MDG gjennomslag for flere viktige vedtak. Det vi er mest stolte av er målet om full arealnøytralitet innen 2030. Arealnøytralitet betyr i prinsippet at naturverdier som bygges ned skal erstattes et annet sted, slik at naturen får tilbake det som har gått tapt.

Vestfold og Telemark er det andre fylket i Norge som har vedtatt mål om arealnøytralitet, og vil basere arbeidet med å utvikle et arealregnskap på erfaringer fra Viken, som allerede er i gang.

MDG fikk også gjennomslag for at fylkeskommunen skal stille grønne krav i nye avtaler med næring- og reiselivsaktører, og gjennomslag for at alle bussene i fylket skal være fossilfrie innen 2027 og fossilfrie ferger innen 2030.

 

Under kan du lese alle vedtakene 👇

 

 

 

Foto: Jostein Hellevik

AREALNØYTRALITET: Vestfold og Telemark fylkeskommune vil arbeide mot et mål om full arealnøytralitet innen 2030. For å kunne nå dette målet skal det settes i gang et arbeid med arealregnskap i 2022. Arealregnskapet ønskes utviklet etter samme prinsipp som Viken fylkeskommune og i tråd med kommende nasjonal veiledning. I arbeidet med arealregnskapet ønsker fylkeskommunen å bidra til koordinering, veiledning og motivasjon for kommunene i deres del av arbeidet. Målet med arealregnskapet er å kartlegge hvilke naturverdier/naturmangfold som finnes i fylket, hva vi bygger ned og hvordan vi kan ta vare på dem.

Foto: Mika Baumeister

GRØNNE AVTALER: Fylkestinget ber om at nye avtaler, eller revidering av avtaler, med virkemiddelapparatet inn mot næring og reiseliv, skal innehalde krav om at partane syter for tiltak som fremmer grøn omstilling der det er relevant. Partane må aktivt bidra i lag til at fylkeskommunen når sitt mål om kutt i klimagassutslipp, skaper nye arbeidsplassar og følgjer opp FN sine bærekraftsmål.

Foto: MDG

KOLLEKTIVTRANSPORT: Fylkesdirektøren fremmer sak om utforming av fremtidige kollektivtilbud i løpet av 2022, med følgende kriterier
A: Fylkeskommunal kollektivtrafikk på vei i Vestfold og Telemark er fossilfri innen 2027, basert på teknologinøytralitet (MDG-forslag)
B: Drift av kollektivtilbudet i egen regi utredes.
C: Kostnadsanalyse ved strengere krav til sikkerhet, miljø og seriøsitetskrav i fremtidig kollektivtrafikk.
D: Drøftingen av ulike endringer i anbud for å gjøre små og mellom store buss selskaper i stand til å konkurrere.
E: Vurdering av mulighet til å benytte unntaksbestemmelsen i EUs direktiv 1370/2007, for å tilby enkeltruter til mindre aktører.
F: Tidsplan for å kontrahere eller modernisere dagens ferjeflåte til fossilfri ferjedrift innen 2030 (MDG-forslag)