Ekstraordinært årsmøte 2018

22. november 2018

Velkommen til ekstraordinært årsmøte for Vestfold MDG. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer av Miljøpartiet De Grønne som er bosatt i Vestfold. Alle medlemmer som har betalt medlemskontigent i inneværende eller forrige år har stemmerett på møtet.

Tid: Lørdag 8. desember kl 10.20 – 10.45
Sted: Skien Rådhus, Rådhusplassen 2

NB!
Det ekstraordinære årsmøtet blir etterfulgt av stiftelsesmøte for nye Vestfold og Telemark MDG og nominasjonsmøte for fylkestingslista, kl 10.45-14.30. Etter møtene blir det et valgkampseminar med nasjonal talsperson Arild Hermstad, for alle som vil være med.

 

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg av representanter til signering av protokoll
 5. Suppleringsvalg  Valgkomite
 6. Oppløsning av MDG Vestfold

 

Sak 1/18 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Forslag til vedtak:
Ekstraordinært årsmøte godkjenner innkalling og saksliste

Sak 2/18 VALG AV MØTELEDER

Forslag til vedtak:
xxx velges til møteleder

Sak 3/18 VALG AV REFERENT

Forslag til vedtak
Årsmøtet kommer selv med forslag

Sak 4/18 VALG AV REPRESENTANTER TIL SIGNERING AV PROTOKOLL

Forslag til vedtak
Årsmøtet kommer selv med forslag

Sak 5/18 SUPPLERINGSVALG TIL VALGKOMITÉ

Vedtektene for MDG Vestfold sier:
“Årsmøtet velger en valgkomite med minimum 3 medlemmer og 1 vara”

Ved Årsmøtet 2018 ble det vedtatt en ufullstendig valgkomite bestående av
Marit Kiste (Larvik) medlem
Reidar Gotteberg (Færder) vara

Årsmøtet besluttet enstemmig at:
Valgkomiteen suppleres ved det ekstraordinære årsmøtet i forbindelse med fylkessammenslåingen.

I den planlagte sammenslåing av MDG Vestfold og MDG Telemark vil det bli foreslått at de to valgkomiteen slås sammen til én for arbeid fram mot ordinært årsmøte. Styret for Vestfold MDG foreslår derfor at valgkomiteens vara rykker opp som ordinært medlem og suppleres med ett medlem, slik at den har tre medlemmer og ingen vara.

Styrets forslag til valgkomité fra Vestfold
Marit Kiste, Larvik
Reidar Gotteberg, Færder
Helge Myrseth, Sandefjord

 

Sak 6/18 OPPLØSNING AV MILJØPARTIET DE GRØNNE VESTFOLD

Fylkene Vestfold og Telemark blir i 2020 ett fylke med navn Vestfold og Telemark.

Fylkestingsvalget 2019  gjennomføres med felleslister for de to fylkene. Som et ledd i arbeidet mot ett fylke er det enighet i styrene for MDG Vestfold og MDG Telemark at de to fylkeslagene slås sammen til Miljøpartiet De Grønne Vestfold og Telemark.

Det henvises til MDG Vestfolds vedtekter § 9

«Fylkeslaget kan bare oppløses på ett av følgende vilkår:
…..
– at det skjer endringer i kommune(fylkes-)strukturen som gjør deling av lokallaget (fylkeslaget) eller sammenslutning med andre naturlig. ……
Ved sammenslutning med andre lag tilfaller midlene …. det sammensluttede laget, ……..»

Forslag til vedtak
Styret ber om ekstraordinært årsmøtets tilslutning til

 1. Fylkeslaget MDG Vestfold oppløses med virkning fra 31.12.2018
 2. MDG Vestfold og MDG Telemark oppretter nytt fylkeslag med virkning fra 01.01.2019
 3. Navnet på det nye fylkeslaget er Miljøpartiet De Grønne Vestfold og Telemark, (MDG Vestfold og Telemark
 4. Det nye fylkeslaget videreføres med MDG Telemarks organisasjonsnummer.  Organisasjonsnummeret for MDG Vestfold slettes.
 5. Bankkonto for MDG Telemark videreføres som det nye fylkeslagets bankkonto. MDG Vestfold sine midler pr.01.01.19 overføres til  denne. Konto for MDG Vestfold avsluttes
 6. Det nye fylkeslaget benytter MDG sin standardvedtekter i arbeidet fram mot ordinært årsmøte 2019
 7. Fram til årsmøtet 2019 fungerer de to styrene som interrimsstyre